فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 19 Jan 21 03:02:01 +0330fa تایم لاین ده سال حملات تروریستی در ترکیه http://www.faratab.com/news/303/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Sat, 20 Feb 16 14:50:08 +0330 تایم لاین ده سال حملات تروریستی در ترکیه
ترکیه نیز همچون بیشتر کشورهای خاورمیانه با چالش تروریسم روبرو بوده است که اخرین حمله تروریستی به روز چهار شنبه 28 بهمن باز می گردد.

]]>