فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 10 Aug 20 13:30:00 +0430fa تهدیدها و فرصت های پناهندگان سوری برای ترکیه http://www.faratab.com/news/301/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Sat, 20 Feb 16 14:05:08 +0330 تهدیدها و فرصت های پناهندگان سوری برای ترکیه
با شروع بحران سوریه و سرازیر شدن آوارگان این کشور به ترکیه، این کشور از مساله آوارگان به عنوان ابزاری در جهت کسب منافع خود بهره برده است، اما این بحران خود به یکی از تهدیدهای ترکیه نیز بدل شده است.

]]>