فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 28 Jan 21 19:00:12 +0330fa تاکید ترکیه و عربستان بر سوریه بدون اسد http://www.faratab.com/news/300/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AF Sat, 20 Feb 16 09:55:22 +0330 تاکید ترکیه و عربستان بر سوریه بدون اسد
اردوغان و ملک سلمان مدعی شدند: "بحران سوریه با وجود بشار اسد، رئیس جمهور این کشور حل نمی شود!"

]]>