فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 06 Aug 20 17:32:21 +0430fa ارسال 14 هزار نیرو به مناطق هم مرز با سوریه http://www.faratab.com/news/299/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-14-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Sat, 20 Feb 16 09:54:32 +0330 ارسال 14 هزار نیرو به مناطق هم مرز با سوریه

]]>