فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 06 Aug 20 17:40:26 +0430fa جهش صادرات نفت ایران در اسفند ماه http://www.faratab.com/news/334/%D8%AC%D9%87%D8%B4--%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87- Sat, 20 Feb 16 10:13:22 +0330 جهش  صادرات نفت ایران در اسفند ماه
مدیر امور بین‌الملل شرکت نفت از افزایش صادرات نفت ایران به بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز در اسفند امسال خبر داد و گفت: کشورهای شرق اروپا بازار جدید ایران در پساتحریم هستند.

]]>
نمایش اقتدار ایران در بازار جهانی نفت با ثبت رکوردهای جدید http://www.faratab.com/news/290/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF Sat, 20 Feb 16 09:20:08 +0330 نمایش اقتدار ایران در بازار جهانی نفت با ثبت رکوردهای جدید
مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با بیان اینکه با لغو تحریم‌ها رکورد بارگیری نفتکش‌ها و صادرات نفت ایران شکسته شد، گفت: برای نخستین بار بیش از ۷.۱ میلیون بشکه نفت در مدت ۴۸ ساعت صادر شد.

]]>