فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Jan 21 10:18:03 +0330fa ده شاهکار سینمایی که باید دید! http://www.faratab.com/news/2981/%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%21 Tue, 19 Jul 16 19:10:46 +0430 ده شاهکار سینمایی که باید دید!
شاید بزرگانی که بر روی پرده ی نقره ای آثاری جاودان خلق کردند، همان هایی باشند که به قول برگمان زندگی را برایمان قابل تحمل می کنند

]]>