فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 26 Jan 21 02:58:18 +0330fa بدترین انسان های تاریخ چه کسانی هستند؟ http://www.faratab.com/news/2789/%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F Mon, 11 Jul 16 21:05:02 +0430 بدترین انسان های تاریخ چه کسانی هستند؟
در طول تاریخ افراد جنایتکار و بدذات کم نبوده اند در این مطلب سایت واتچ موجو اقدام به انتشار یک ویدئوی پرطرفدار دیگر با عنوان 10 بدترین های تاریخ کرده است.

]]>