فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 15 Dec 18 04:09:45 +0330fa بوئینگ حق ندارد به ایران هواپیما بفروشد http://www.faratab.com/news/2683/%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AD%D9%82-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%AF Fri, 08 Jul 16 13:24:52 +0430 بوئینگ حق ندارد به ایران هواپیما بفروشد
در تازه‌ترین تحولات، مجلس نمایندگان آمریکا، در اقدامی جالب‌توجه، قانون منع فروش هواپیمای بوئینگ را تصویب کرد، این قانون که می‌تواند لطمات بسیاری بر روح برجام باشد، از سوی رسانه‌های مختلف موردتوجه قرارگرفته است.

]]>