فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Jan 21 10:30:23 +0330fa یاسوجیرو اوزو؛ ژاپنی‌ترین کارگردان سینما http://www.faratab.com/news/2657/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%9B-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7 Wed, 06 Jul 16 17:40:03 +0430 یاسوجیرو اوزو؛ ژاپنی‌ترین کارگردان سینما
فیلم های اوزو کانون خانواده، فرهنگ ژاپنی و شیوه ی سنتی زندگی ژاپنی در دوران مدرن را به تصویر می کشند. از اوزو به عنوان پاسدار سنت ها و آیین های ژاپنی یاد می شود و وی را به عنوان ژاپنی ترین کارگردان می شناسند.

]]>