فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 20 Jan 21 08:04:27 +0330fa وقتی اردوغان بجای فوتبال سر از راگبی درآورد! http://www.faratab.com/news/2470/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%21 Thu, 23 Jun 16 13:09:31 +0430 وقتی اردوغان بجای فوتبال سر از راگبی درآورد!
چرا رجب طیب اردوغان دستگاه سیاست خارجی ترکیه را به این سمت و سو کشاند و چرا ترکیه از بازیگری هوشمند به بازیگری با ضریب خطای بالا و اشتباهات استراتژیک تغییر پیدا کرده است؟

]]>