فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 19 Feb 19 09:07:32 +0330fa جنگ و آوارگی، خطری برای زنان سوری یا فرصتی برای بیداری؟ http://www.faratab.com/news/2433/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%9F Tue, 21 Jun 16 11:58:36 +0430 جنگ و آوارگی، خطری برای زنان سوری یا فرصتی برای بیداری؟
بی شک وقوع بحران در سوریه برای زنان این کشور چونان مصیبتی مملو از ناامنی و خطرات بیشتر بوده است اما در عین حال می توان گفت نوعی جنبش بیداری را در جامعه زنان سوری و بلند کردن صدایشان در جامعه بین المللی را بدنبال داشته است

]]>