فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 28 Jan 21 08:17:56 +0330fa چرا بازپس گیری فلوجه کُند شده است؟ http://www.faratab.com/news/2361/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D9%8F%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Tue, 14 Jun 16 20:08:14 +0430 چرا بازپس گیری فلوجه کُند شده است؟
عملیات آزادسازی فلوجه با روندی بسیار کند، در جریان است. در این میان، موضوعاتی همانند تعرض برخی نیروهای شبه نظامی عراقی به شهروندان در جریان ورود به شهر فلوجه و کمک رسانی به آوارگانی که از محاصره داعش فرار کرده اند، بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

]]>