فراتاب-استان ها http://www.faratab.com/category/180/ info@rsm.co.ir Thu, 28 Jan 21 03:19:25 +0330fa مذاکرات هسته ای دستاوردی برای منطقه و جامعه بین الملل http://www.faratab.com/news/276/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84 Wed, 17 Feb 16 09:55:12 +0330 مذاکرات هسته ای دستاوردی برای منطقه و جامعه بین الملل
سید عباس عراقچی تجربه مذاکرات منتهی به برجام را الگویی موفق برای حل و فصل معضلات در سطوح منطقه ای و حتی جهانی دانست.

]]>