فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 28 Jan 21 02:07:33 +0330fa همگرایی پایدار و لوازم آن در ایران http://www.faratab.com/news/2355/%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88--%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Thu, 16 Jun 16 10:27:40 +0430 همگرایی پایدار و  لوازم آن در ایران
بحث قومیت در دولت یازدهم، نه امری تزیینی و تشریفاتی و نه از سر ژست سیاسی و روشنفکرمآبی است؛ بلکه امری جدی، حقیقی و ماهوی است که پی‌گیری مسائل آن، در حجم یک وزارت‌خانه می‌گنجد.

]]>