فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 25 Jan 21 21:25:25 +0330fa نخستین بازیگر زن در سینمای ایران که بود؟ http://www.faratab.com/news/2305/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F Sat, 11 Jun 16 10:44:22 +0430 نخستین بازیگر زن در سینمای ایران که بود؟
ارامنه در سینمای ایران و بخصوص در نخستین روزهای طلوع این هنر در کشور نقش قابل توجهی داشتند و به همین دلیل بسیاری از نخستین های سینمای ایران را رقم زده اند، از جمله نخستین بازیگری زن.

]]>