فراتاب-اردشیر پشنگ http://www.faratab.com/category/155/ info@rsm.co.ir Tue, 26 Jan 21 02:07:10 +0330fa درخواست فرانسه از ترکیه برای توقف بمباران کردهای سوریه http://www.faratab.com/news/234/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C--%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Mon, 15 Feb 16 02:42:07 +0330 درخواست فرانسه از ترکیه برای  توقف بمباران کردهای سوریه
وزارت خارجه فرانسه روز یکشنبه از دولت ترکیه خواست که بمباران کردها در خاک سوریه را بسرعت متوقف کند.

]]>