فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 21 Jan 19 18:04:51 +0330fa از عملیات آزادسازی منبج تا عقب نشینی داعش از مارع http://www.faratab.com/news/2287/%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%AC-%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B9 Fri, 10 Jun 16 10:04:12 +0430 از عملیات آزادسازی منبج تا عقب نشینی داعش از مارع
8 روز از عملیات آزادسازی شهر منبج و مناطق و روستای آن گذشته است. خبرها حاکی است که بیش از 70 روستا و مزرعه در طی این عملیات به دستان نیروهای سوریه دموکراتیک آزاد شده است.

]]>