فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 24 Jan 21 23:03:21 +0330fa فرآیندهای عضوگیری داعش http://www.faratab.com/news/2222/%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4 Sun, 05 Jun 16 15:42:41 +0430 فرآیندهای عضوگیری داعش
جزیه و تحلیل مقدماتی کارشناسان موسسه خدمات دفاعی بریتانیا (RUSI) از فایل فاش شده از استخدام داعش، نشان می دهد که فرایندهای اجتماعی افراط گرایی و بسیج ستیزه جویان خارجی، در اصل، بازتابی از فرایندهای القاعده است.

]]>