فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 15 Dec 18 04:07:20 +0330fa اقتصاد استرالیا در انحصار کارتل ها و سرمایه داران http://www.faratab.com/news/2175/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86 Tue, 31 May 16 15:55:02 +0430 اقتصاد استرالیا در انحصار کارتل ها و سرمایه داران
دشوار می شود از یک کارخانه صنعتی، بانک، خطوط هوائی، سوپر مارکت های بزرگ زنجیره ای و یا کمپانی های بزرگ مخابراتی و ارتباطاطی در استرالیا نام برد که در آن تعدادی از اشخاص و یا کمپانی های پر نفوذ مشارکت مستقیم نداشته باشند. این امر بدون تردید به یک مشکل عدید

]]>