فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 25 Jan 21 21:04:52 +0330fa معاهده استارت جدید و افزایش سلاح هسته‌ای http://www.faratab.com/news/2174/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C Tue, 31 May 16 15:25:02 +0430 معاهده استارت جدید و افزایش سلاح هسته‌ای
اطلاعات پیمان استارت جدید (New START) نشان می دهد نیروهای هسته‌ای روسیه افزایش و نیروهای هسته‌ای آمریکا کاهش داشته است.

]]>