فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 20 Jan 21 19:50:04 +0330fa تاثیر حذف داود اوغلو بر پروسه الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا http://www.faratab.com/news/2119/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7 Sat, 28 May 16 15:37:42 +0430 تاثیر حذف داود اوغلو بر پروسه الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا
استعفای ناگهانی احمد داووداوغلو در اویل ماه جاری بار دیگر گمانه زنی ها را در مورد آینده توافقی که بین ترکیه و اتحادیه اروپا در ماه مارس در مورد مهاجران به امضاء رسید، برانگیخته است.

]]>