فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 26 Jan 21 03:14:22 +0330fa کولی‌ها خاص‌ ترین گروه‌ های مهاجر http://www.faratab.com/news/2112/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%E2%80%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1- Sat, 28 May 16 14:05:03 +0430 کولی‌ها خاص‌ ترین گروه‌ های مهاجر
کولی‌ها به‌حق یکی از خاص‌ترین گروه‌های مهاجر هستند که اگرچه با گستردگی زیادی در همه‌جای جهان وجود دارند، در عین حال از ناشناخته‌ترین مهاجرانند. مردمانی که اساساً با «مهاجرت» تعریف می‌شوند.

]]>