فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Jan 21 08:56:43 +0330fa مصائب حفظ دولت مرکزی سوریه http://www.faratab.com/news/2101/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Fri, 27 May 16 17:00:03 +0430 مصائب حفظ دولت مرکزی سوریه
قرائت اولیه باراک اوباما از جنگ سوریه و تاثیر ناچیز آن بر منافع آمریکا نشان دهنده اشتباه وی در یاد گرفتن از درس های پس از پایان جنگ سرد و جنگ های داخلی دهه 1990 بود.

]]>