فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 06 Aug 20 17:35:47 +0430fa ایران: همکاری علمی در دوره پساتحریم http://www.faratab.com/news/210/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%3A-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85 Sun, 14 Feb 16 18:50:02 +0330 ایران: همکاری علمی در دوره پساتحریم
نشریه جامع علمی 'ساینس' آمریکا به عنوان یکی از برنامه های نشست سالانه این نشریه، جلسه ای را تحت عنوان 'ایران: همکاری علمی در دوره پساتحریم' برگزار می کند.

]]>