فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 28 Jan 21 19:43:27 +0330fa پادشاهی که عزل و نصب می کند اما سر نمی بُرد http://www.faratab.com/news/2085/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%88-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%8F%D8%B1%D8%AF Thu, 26 May 16 09:07:32 +0430 پادشاهی که عزل و نصب می کند اما سر نمی بُرد
شاید مهم‌ترین نکته داوود اوغلو که آشکارگر اختلاف وی با اردوغان هم هست خطابش به شاخه جوانان حزب بود که گفت «باید از قهقرای قدرت جلوگیری کنید».

]]>