فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 22 Mar 18 18:36:50 +0430fa 5 راهکار اثربخشی برجام برای ایران http://www.faratab.com/news/2064/5-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Tue, 24 May 16 19:04:03 +0430 5 راهکار اثربخشی برجام برای ایران
با اینکه هیچ دولتی نمی تواند شرکت های خصوصی را به اقداماتی وادار کند که با خطر همراه است، دولت اوباما می تواند پنج گام را در جهت تسهیل مبادلاتی بردارد که به موجب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مجاز و قانونی است.

]]>