فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 24 Jan 21 22:52:41 +0330fa اردوغان ترکیه را بجای اروپا، بسوی باتلاق خاورمیانه می کشاند! http://www.faratab.com/news/2044/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%8C-%D8%A8%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%21 Tue, 24 May 16 10:55:13 +0430 اردوغان ترکیه را بجای اروپا، بسوی باتلاق خاورمیانه می کشاند!
کمال قلیچ داراوغلو از سال 2012 دبیرکلی بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه یعنی حزب جمهوری خلق را بر عهده دارد. او که به مذهب علوی و اقلیت علویان ترکیه تعلق دارد و زاده استان تونچلی واقع در آناتولی شرقی است

]]>