فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 22 Mar 19 07:25:20 +0430fa قرار نیست در زمین عربستان بازی کنیم http://www.faratab.com/news/2035/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Tue, 24 May 16 00:49:05 +0430 قرار نیست در زمین عربستان بازی کنیم
ادبیات‌های ناپاک و ناشایست که متأثر از مغزهای معلول و معیوب است منشأ افراطی‌گری است و ادامه اینگونه اظهارات به روشنی به جهانیان نشان می‌دهد که منشأ اندیشه‌های تکفیری و تروریستی که جهان را تهدید می‌کند از لحاظ عقیدتی و ایدئولوژیک از کجا نشات می گیرد.

]]>