فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 24 Jan 21 22:54:32 +0330fa اولویت های نگاه ایران به شرق http://www.faratab.com/news/2032/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82- Tue, 24 May 16 12:02:24 +0430 اولویت های نگاه ایران به شرق
نگاه به شرق گرچه همواره در سیاست خارجی ایران اهمیت داشته اما به عنوان یک رویکرد، نخست در دولت احمدی نژاد مطرح شد. اما اکنون در فضای پسابرجام، مرحله دیگری از سیاست نگاه به شرق آغاز شده است. مهم ترین ویژگی های مرحله دوم نگاه به شرق کدامند؟

]]>