فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 25 Jan 21 19:16:53 +0330fa سایه‌ی سنگین اقتدارگرایی بر پارلمان ترکیه http://www.faratab.com/news/2029/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Tue, 24 May 16 06:47:23 +0430 سایه‌ی سنگین اقتدارگرایی بر پارلمان ترکیه
مجلس ترکیه با ۳٦۷ رای مصونیت قضایی نمایندگان را لغو نمود. از این پس نمایندگان مجلس با رای دادگاه و اعلام جرم برعلیه آنها به زندان خواهند رفت. اردوغان این رای را "تاریخی" خواند.

]]>