فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 26 Jan 21 02:15:49 +0330fa چشم انداز خاورمیانه، یک قرن پس از سایکس – پیکو http://www.faratab.com/news/1996/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2--%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%E2%80%93-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D9%88 Sun, 22 May 16 21:11:52 +0430 چشم انداز خاورمیانه، یک قرن پس از  سایکس – پیکو
قراداد سایکس - پیکو مهم ترین نقش را در صورت بندی مرزهای حاکمیت و حیات سیاسی ساکنان خاورمیانه داشته است. تحولات کنونی خاورمیانه منجر به ایجاد روندی شده است که می توان از پایان نظم سایکس -پیکو در خاورمیانه و صورت بندی نظمی جدید سخن به میان آورد.

]]>