فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 19 Jan 21 02:01:42 +0330fa سفری که قرار است مناسبات اقتصادی را متحول کند http://www.faratab.com/news/1998/%D8%B3%D9%81%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AF Sun, 22 May 16 14:38:14 +0430 سفری که قرار است مناسبات اقتصادی را متحول کند
در این سفر قرار است سند توافقنامه ترانزیت بین ایران، افغانستان و هند به امضا برسد و به احتمال زیاد برای امضای این سند اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نیز به تهران سفر می کند و این سند در حضور مقامات عالی سه کشور ایران، افغانستان و هند امضا می شود.

]]>