فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 26 Jan 21 05:31:39 +0330fa حج امسال و پشت پرده ی روابط ایران و عربستان http://www.faratab.com/news/1980/%D8%AD%D8%AC-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Sun, 22 May 16 12:52:16 +0430 حج امسال و پشت پرده ی روابط ایران و عربستان
محمد بن نایف، ولیعهد عربستان در حال فراهم سازی برگزاری حج امسال همراه با امنیت است تا از تکرار فاجعه کشتار منا جلوگیری کند.

]]>