فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Feb 19 14:00:30 +0330fa پیوند تهران- زاگرب از فوتبال تا تجارت http://www.faratab.com/news/1932/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA Wed, 18 May 16 20:39:17 +0430 پیوند تهران- زاگرب از فوتبال تا تجارت
وجود اشتراکات فراوان در عرصه اقتصادی آنچنان دورنمای مطلوبی را در روابط دو کشور در دوران پسا برجام ترسیم کرده که خبرگزاری های بین الملل در این خصوص گزارش داده اند: کراوات ها به تهران به چشم کلیدی برای تامین انرژی بالکان نگاه می کنند.

]]>