فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 28 Jan 21 01:35:52 +0330fa خاورمیانه 100 سال پس از سایکس پیکو http://www.faratab.com/news/1928/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-100-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D9%88 Wed, 18 May 16 17:11:42 +0430 خاورمیانه 100 سال پس از سایکس پیکو
فراتاب یازدهمین نشست تلگرامی خود را به بررسی وضعیت خاورمیانه در 100 سالگی قرارداد سایکس - پیکو اختصاص داده است.

]]>