فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 18 Jan 21 16:57:09 +0330fa معرفی کتاب: فلسفه ای برای زندگی (رواقی زیستن در دنیای امروز) http://www.faratab.com/news/1925/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%3A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%28%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%29 Thu, 19 May 16 14:05:02 +0430 معرفی کتاب: فلسفه ای برای زندگی (رواقی زیستن در دنیای امروز)
جنبش جدیدی که در سالهای اخیر در عالم فلسفه به راه افتاده است، جنبش فلسفه برای زندگی است. کتاب فلسفه برای زندگی تلاش دارد تا با برقراری ارتباط میان فلسفه و زندگی، راههای شکل گیری زندگی فلسفی را به خواننده نشان دهد.

]]>