فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 28 Jan 21 03:02:44 +0330fa در سیاست خارجی نگاه صفر یا صدی معنا ندارد http://www.faratab.com/news/1836/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Mon, 16 May 16 01:51:48 +0430 در سیاست خارجی نگاه صفر یا صدی معنا ندارد
رییس‌ جمهوری توافق برجام را تنها بخشی از سیاست خارجی دولت در تعامل سازنده با جهان و موجب بوجود آمدن فرصتی برای تحرک در زمینه رونق اقتصادی در کشور دانست و بر اهتمام و تلاش سفرا و مسئولان دفاتر نمایندگی ایران برای معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های داخل کشور به سرما

]]>