فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 21 Jan 21 18:54:58 +0330fa حل مشکلات خاورمیانه بدون کمک دیگران ممکن نیست http://www.faratab.com/news/1787/%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Sat, 14 May 16 11:11:41 +0430 حل مشکلات خاورمیانه بدون کمک دیگران ممکن نیست
پیتر ویتینگ، سفیر آلمان در آمریکا ضمن تایید برگزاری این جلسه گفت: «ما اهداف مشترکی داریم و باید هر چه در توان داریم انجام دهیم تا تبادل اطلاعات را در حدود چارچوب های قانونی خود افزایش دهیم.»

]]>