فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 21 Jan 21 17:18:51 +0330fa ۱۰ شباهت قابل تأمل میان تلاویو و ریاض! http://www.faratab.com/news/1784/%DB%B1%DB%B0-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%88-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%21 Sat, 14 May 16 10:11:41 +0430 ۱۰ شباهت قابل تأمل میان تلاویو و ریاض!
در ماه‌های اخیر، بحث‌های فراوانی درباره برقراری ارتباطات میان عربستان سعودی و رژیم اسرائیل درگرفته و گزارش‌های مختلفی نیز از دیدارهای مقامات فعلی و سابق دو طرف منتشر می‌شود. در این میان، یک روزنامه آمریکایی، نگاهی عمیق‌تر به ماجرا انداخته و از وجود شباهت‌

]]>