فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 26 Jan 21 06:15:57 +0330fa از عقب‌نشینی‌های داعش تا تشدید بمب‌گذاری‌ها http://www.faratab.com/news/1783/%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%82%D8%A8%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%A8%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Sat, 14 May 16 08:34:56 +0430 از عقب‌نشینی‌های داعش تا تشدید بمب‌گذاری‌ها
موسسه مطالعات جنگ در گزارش جدیدی به وضعیت و تحولات میدانی عراق در فاصله زمانی 26 آوریل تا 10 می پرداخته است. در این گزارش بیش از هر چیزی تحرکات جدید داعش و بمب گذاری در مناطق مختلف عراق و به ویژه بغداد مشهود است.

]]>