فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 21 Jan 19 22:24:37 +0330fa بازار نفت آسیا و افول عربستان http://www.faratab.com/news/1738/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Thu, 12 May 16 00:26:31 +0430 بازار نفت آسیا و افول عربستان
بازار رقابتی شدید و افت قیمت نفت در دو سال اخیر، بر چالش‌ها و مشکلات النعیم در آخرین سال‌های فعالیتش بعنوان وزیر نفت افزوده بود.

]]>