فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 28 Jan 21 18:08:52 +0330fa بر تارک طوفان، «ملامصطفی بارزانی به روایت مطبوعات ایران» http://www.faratab.com/news/1739/%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%8C-%C2%AB%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%C2%BB- Wed, 11 May 16 18:46:29 +0430 بر تارک طوفان، «ملامصطفی بارزانی به روایت مطبوعات ایران»
روایت مطبوعات ایران از ملامصطفی بارزانی در نمایشگاه کتاب تهران عرضه شد.

]]>