فراتاب-خاورمیانه http://www.faratab.com/category/111/ info@rsm.co.ir Mon, 18 Jan 21 17:53:21 +0330fa واکنش‌های جریان‌های سیاسی داخلی ترکیه به خودرایی اردوغان http://www.faratab.com/news/161/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86 Sat, 06 Feb 16 05:29:16 +0330 واکنش‌های جریان‌های سیاسی داخلی ترکیه به خودرایی اردوغان
شخصیت های سیاسی، آکادمیسن ها و احزاب سیاسی ترکیه اقدامات اردوغان در مناطق کردنشین را به عنوان جنایت و نماد بارز دیکتاتوری اردوغان محکوم نمودند

]]>