فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 26 Jan 21 06:31:18 +0330fa ارتباط با ایران؛ ضمانت استقلال ژئوپولیتیک عمان http://www.faratab.com/news/1684/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86 Tue, 10 May 16 13:31:24 +0430 ارتباط با ایران؛ ضمانت استقلال ژئوپولیتیک عمان
عمانی‌ها از دیرباز عربستان سعودی را به عنوان یک همسایهٔ مغرور می‌دیدند و امروز مقام‌های مسقط و ریاض درباره مسائل مختلف، از تولید نفت گرفته تا مداخله نظامی عربستان در یمن، تضادهای عمیقی دارند. تحکیم روابط با ایران، استقلال ژئوپلیتیک عمان را از عربستان ...

]]>