فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 19 Jan 21 15:49:49 +0330fa پایان فلسفه http://www.faratab.com/news/1647/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87 Tue, 10 May 16 00:41:23 +0430 پایان فلسفه
از دیدگاه تبارشناسی، فلسفه به پایان خود رسیده است. تعبیر، کشف معنایی نهفته نیست؛ «اگر تعبیر کار پایان‌ناپذیری است، دلیل آن تنها این است که هیچ‌چیز برای تعبیر وجود ندارد، هیچ‌چیز مطلقاً اولیه‌ای برای تعبیر وجود ندارد، زیرا به‌هرحال هر چیزی در بنیاد خود پیش

]]>