فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 20 Jan 21 20:23:47 +0330fa غروب ستاره داوود اوغلو در آسمان ترکیه http://www.faratab.com/news/1563/%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Sat, 07 May 16 22:06:13 +0430 غروب ستاره داوود اوغلو در آسمان ترکیه
هیات تحریریه فراتاب نهمین نشست تلگرامی خود تحت عنوان نشست: "غروب ستاره داوود اوغلو در آسمان ترکیه" را با حضور دو کارشناس مسائل خاورمیانه و ترکیه برگزار نمود.

]]>