فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 26 Jan 21 05:23:54 +0330fa تشنه قدرت: عملیات تعقیب جادوگر اردوغان و سوءاستفاده از قدرت دولت http://www.faratab.com/news/1566/%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%3A-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA Sat, 07 May 16 22:51:13 +0430 تشنه قدرت: عملیات تعقیب جادوگر اردوغان و سوءاستفاده از قدرت دولت
کتاب "تشنه قدرت: عملیات تعقیب جادوگر اردوغان و سوءاستفاده از قدرت دولت " مجموعه ای از مقالات برجسته است که تغییر اردوغان از یک دموکرات مسلمان به یک رهبر اقتدارگرا را روشن می سازد و پرداخت او به مسائل پیچیده ای هم‌چون خشونت در خاورمیانه را بررسی می کند

]]>