فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 16 Jul 18 19:19:32 +0430fa رأی دیوان عالی آمریکا در مورد اموال ایران مردود است http://www.faratab.com/news/1557/%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 07 May 16 14:31:11 +0430 رأی دیوان عالی آمریکا در مورد اموال ایران مردود است
جنبش عدم تعهد که شامل ۱۲۰ کشور می‌شود در بیانیه‌ای با رأی دیوان عالی آمریکا در مورد دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی ایران مخالفت کرد. ریاست دوره‌ای این جنبش در حال حاضر بر عهده ایران است.

]]>