فراتاب-دیگر ورزشها http://www.faratab.com/category/102/ info@rsm.co.ir Mon, 08 Mar 21 23:08:23 +0330fa دو جنگنده اف 16 جدید در اختیار ارتش عراق قرار گرفت http://www.faratab.com/news/151/%D8%AF%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81-16-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA Thu, 04 Feb 16 03:25:02 +0330 دو جنگنده اف 16 جدید در اختیار ارتش عراق قرار گرفت
وزارت دفاع عراق اعلان نمود که 2 فروند جنگنده اف 16 در اختیار نیروی هوایی عراق قرار گرفته است.

]]>