فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Jan 21 03:28:32 +0330fa کتابهایی نوشته شده در قاهره، چاپ شده در بیروت و خوانده شده در بغداد http://www.faratab.com/news/1514/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%8C-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF Thu, 05 May 16 19:06:04 +0430 کتابهایی نوشته شده در قاهره، چاپ شده در بیروت و خوانده شده در بغداد
به هنر معاصر عراق می‌پردازیم. کشوری که در واقع سرآغاز تمدن‌های میان رودان و سرچشمه‌های هنرهای کهنِ این جغرافیای خاص است. سعی بر این بوده که با معرفی چند هنرمند معاصرِ عراقی و با مرور تجریبیاتِ هنر عراق به یک صورت‌بندی از نقش و موقعیت هنر عراق در خاورمیانه

]]>